Priser

Priser (prisene gjelder for to personer, noen ganger kan det være hensiktsmessig med fler, dette må da avtales spesielt).

  • Pr dag, pr pers 500,- også reisedager.
  • Pr dag med show/aktivitet 5000,- (oppad begrenset til 4 timer, mer enn dette må avtales spesielt)
  • I tillegg reiseutgifter og mat. Mat regner vi 300 kr dagen,er det gilde eller lignende så kan prisen for dette trekkes i fra, hvis vi er invitert til å delta

 På dag med show/aktivitet kan arrangøren selv bestemme om vi bare skal holde leker på et bestemt område, eller om vi skal inn i programmet til bestemte tider.

Vi kan også hvis ønskelig holde konkurranser for ansatte, deltager, utstillere, vikinger, publikum eller sponsorgruppe.

For noen kan vi også kurse i disse lekene, men dette må avtales og honoreres utenom.

Ta gjerne kontakt om det er noe dere lurer på!